Publiczne Studium Informatyki – szkoła bezpłatna

wrz 12 2017

Plan zajęć od 16 września br.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem zajęć.
Zaczynamy 16 września 2017 r.

sie 11 2017

NABÓR na rok szkolny 2017/2018

studium informatyki poznań, strzałkowskiego JeżyceProwadzimy nabór na I semestr Publicznego Studium Informatyki, rozpoczynającego się we wrześniu 2017 r.
Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie od braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • zdjęcie legitymacyjne
Na miejscu do podpisania kwestionariusz osobowy oraz umowa o bezpłatną naukę
w Studium.

sty 16 2017

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk, zgodnie z kwalifikacją (załącznik 3).

Deklarację należy złożyć w terminach:

  • do dnia 5 września każdego roku, w przypadku sesji zimowej

  • do dnia 5 stycznia każdego roku, w przypadku sesji letniej

Słuchacz, który nie dostarczy pisemnej zgody w terminie, nie zostanie dopuszczony
do egzaminu.

 Nazwy kwalifikacji:

  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

wrz 24 2015

Opłata za egzamin zawodowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015 r., zgodnie
z przepisami:

– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
– rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673),
– rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.) odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:
1) uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie
do egzaminu),

2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy   dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana
za każde przystąpienie do egzaminu),

4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji
po raz trzeci i kolejny
),

5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).
Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi obecnie 171,00 zł.
z czego:
– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty - to jest 57,00 zł.,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty - to jest 114,00 zł.
Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu
NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000
Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.