Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutację do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego rozpoczynamy od września, w roku szkolnym poprzedzającym podjęcie nauki.
 2. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z zainteresowanymi Rodzicami i uczniami, w każdą niedzielę, w godzinach od 10:00 do 12:00 – po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.
 3. We wstępnej rekrutacji bierzemy pod uwagę świadectwo klasy drugiej gimnazjum.
 4. Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy kandydata (link);

  2. świadectwo klasy II gimnazjum.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
  2. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
  3. dwa zdjęcia legitymacyjne.
 1. Listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej, uwzględniającą kolejność kandydatów, sporządza się na podstawie punktacji opracowanej przez Kuratorium Oświaty.

 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie
1 Liczbowo określona ocena z języka polskiego x2 max 12 pkt. 100 pkt.
2 Liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego)
max 12 pkt.
3 Liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego)
max 12 pkt.
4 Liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego)
max 12 pkt.
5 Liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku) z sześciu przedmiotów ogólnokształcących wybranych,
spośród: matematyki, języka obcego nowożytnego, historii,
wiedzy o społeczeństwie,biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki x 2
(z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w punkcie 2, 3 i 4)
max 12 pkt.
6 Świadectwo z wyróżnieniem 5 pkt.
7 Ocena z zachowania wzorowe – 5 pkt.
b. dobre – 3 pkt.
8 Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty – udział w finale wojewódzkim
(punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.):

 • języka polskiego;
 • języka niemieckiego;
 • języka rosyjskiego;
 • języka francuskiego;
 • języka angielskiego;
 • geografii;
 • chemii;
 • fizyki;
 • historii;
 • matematyki;
 • biologii.
max 16 pkt.
9 Sposób punktowania osiągnięć ucznia na podstawie kryteriów
zawartych w statucie szkoły ponadgimnazjalnej:a) sportowe:

 • na szczeblu ogólnopolskim – 6 pkt.
 • na szczeblu wojewódzkim – 4 pkt.
 • na szczeblu powiatowym – 2 pkt.

b) artystyczne:

 • na szczeblu ogólnopolskim – 6 pkt.
 • na szczeblu wojewódzkim – 4 pkt.
 • na szczeblu powiatowym – 2 pkt.

c) konkursy wiedzy:

 • organizowane na szczeblu ogólnopolskim – 6 pkt.
 • organizowane na szczeblu wojewódzkim – 4 pkt.
 • na szczeblu powiatowym – 2 pkt

d) reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach,
w których biorą udział reprezentacje narodowe. – 6 pkt.Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia
z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie
tylko raz

max 12 pkt.
10 Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
zwłaszcza w formie wolontariatu.
2 pkt.
11 Egzamin gimnazjalny 100 pkt.
 • część humanistyczna
  • język polski (max 100% = 20 pkt.)
  • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt.)
max 40 pkt.
 • część matematyczno-przyrodnicza
  • matematyka (max 100% = 20 pkt.)
  • przedmioty przyrodnicze (max 100% = 20 pkt.)
max 40 pkt.
 • część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy
  (max 100% = 20 pkt.)
max 20 pkt.
12 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
przez kandydata
200 pkt.